Dne 1. června 2023 se na svou poslední cestu vydal Ing. Milan Pernica, CSc. – jeden z prvních poválečných značkařů

 

Zemřel doc. Ing. Jiří Kýn, CSc., dlouholetý člen Klubu českých turistů, foto archív

Dne 1. června 2023 se na svou poslední cestu vydal Ing. Milan Pernica, CSc. – jeden z prvních poválečných značkařů, aktivní až do posledního týdne svého 94 let dlouhého života (nar. 15. ledna 1929). S turistickým značením začínal v roce 1946 v tehdejší oblasti KČsT a v roku 1947 úspěšně absolvoval čtrnáctidenní II. státní značkařský kurz v Lenoře pořádaný Ministerstvem obchodu ČSR. Postupně se stal předsedou sekce turistiky MěVTVS v Brně, členem sekce turistiky KVTVS Brněnského kraje a v roce 1957 členem odboru turistiky ÚV ČSTV. Vedle značení se věnoval především učebně metodické činnosti, v rámci které se podílel na rozpracování obsahu a forem turistiky. S kolektivem metodických pracovníků OT ÚV ČSTV sestavil metodickou publikaci „Odbor turistiky tělovýchovné jednoty“. Kromě toho se v těchto dobách zúčastňoval jako vedoucí nebo instruktor většiny školení cvičitelů pěší turistiky a instruktorů cvičitelů. Získal kvalifikaci instruktora cvičitelů a rozhodčího orientačních závodů I. třídy.

Jako člen komise značení Krajského odboru turistiky v Brně zpracoval evidenční systém sítě značených tras a jejího vybavení informačními prvky, který se stal základem počítačového programu používaného v současné době v rámci celého KČT. Později pracoval i jako vedoucí autorských kolektivů turistických průvodců nakladatelství Olympia a postupně zpracoval průvodce Podyjí, Slovácko a Povodí Svratky. Rovněž jsem se podílel na značkařské a turisticko-vlastivědné náplni turistických map pro veřejnost Kartografického nakladatelství, n. p. a až do roku 2015 i turistických map KČT. Jako vedoucí autorského kolektivu se podílel na zpracování 1. vydání učebních textů „Značení turistických cest“, které jsou závaznou celoklubovou směrnicí pro provádění značení turistických tras, i na jejich pozdějších vydáních. V roce 1980 společně s Jiřím Rohlíkem vydali populární příručku pro širokou veřejnost „Na výlet s turistickou mapou“. Po roce 1998 byl několik roků členem předsednictva ÚV KČT a předsedou Rady značení ÚV KČT, ale ze zdravotních důvodů byl nucen v roce 2004 tyto funkce opustit. Do posledních chvil pracoval jako sekretář krajské komise značení KČT-JMO a krajský správce dat. Za svého života obdržel všechna ocenění KČT a v roce 2019 obdržel za svou značkařskou činnost od prezidenta republiky medaili Za zásluhy I. stupně.

Milane, přejeme Ti dobré značení na Tvé poslední cestě, takové, jaké jsi celý život prováděl a nás také učil.

Lojza Zeman

rubrika: